Razvoj prostovoljstva v Mariboru

Pekarna Magdalenske mreže je z mesecem junijem 2019 začela izvajati projekt Razvoj prostovoljstva v Mariboru, ki bo trajal do novembra 2020. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva, del projekta je tudi Zavod MARS Maribor.

Namen projekta Razvoj prostovoljstva v Mariboru je nagovoriti potrebo po bolj kakovostno organiziranih procesih prostovoljskega dela v lokalnih prostovoljskih organizacijah zlasti na področjih vzgoje in izobraževanje, socialne dejavnosti, kulture in umetnosti, ter po večji strukturni podpori prostovoljskemu delu v lokalnem okolju. To se dosega skozi dvig strokovnosti dela mentorjev prostovoljskih organizacij, skozi trajnostno naravnana sodelovanja med prostovoljskimi organizacijami doma in v tujini ter med prostovoljskimi organizacijami ter Mestno občino Maribor in drugimi javnimi zavodi. Nadalje projekt prispeva k večji povezanosti in stabilnosti prostovoljskih organizacij v lokalni skupnosti. V okviru projekta so zaposleni štirje mentorji prostovoljstva in en koordinator prostovoljstva.

Projektni partnerji so:

Pekarna Magdalenske mreže, Društvo TOTI DCA Maribor, so.p, Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p, Društvo Hiša!, so.p. in Zavod MARS Maribor.

Aktivnosti projekta so razdeljene na vsebinske sklope, ki se medsebojno časovno prepletajo. Glavne projektne aktivnosti so:

  • krepitev in profesionalizacija prostovoljskih NVO z vzpostavljanjem trajnostnih delovnih mest,
  • izobraževanje mentorjev prostovoljstva v organizacijah v projektnem partnerstvu,
  • vzpostavljanje interih strategij razvoja prostovoljstva v organizacijah partnericah,
  • uvedba novega modela spremljanja in evalviranja prostovoljstva,
  • priprava strategije razvoja prostovoljstva v MOM,
  • promocija prostovoljstva skozi skupne aktivnosti,
  • medsebojno povezovanje prostovoljskih NVO in njihovo povezovanje z javnimi zavodi,
  • razvoj didaktičnega pripomočka za evalvacijo kakovosti.

Zastavljeni kazalniki projekta so:

1. Priprava strategije razvoja prostovoljstva v Mestni občini Maribor.
2. Razvoj socialne inovacije v obliki uvedbe enotnega modela spremljanja/evalviranja prostovoljskega dela v prostovoljskih organizacijah v lokalnem okolju.
3. Izdelane interne strategije prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah partnericah v projektu z namenom kakovostnih procesov organiziranega prostovoljstva.
4. Izvedba rednih intervizij za novo zaposlene mentorje prostovoljcev v organizacijah projektnih partnericah.
5. Vzpostavitev skupne aktivnosti prostovoljskih organizacij partneric v projektu kot rezultat prijave na mednarodni razpis.