Kreativnost kliče!

Dogodek je potekel

Ali ste pod stresom? Iščete malo čustvenega oddiha? Vas zanima kako postati bolj kreativen? Kreativnost kliče!

Pridružite se nam v Vetrinjskem dvoru, v Mariboru in se za 60 minut prepustite čarovniji ustvarjanja na delavnici kreativnega pisanja Kreativnost kliče!

Rišemo, pišemo, poslušamo glasbo, zavestno razmišljamo in delimo ideje v angleščini z namenom, da se sprostimo, povežemo in zabavamo.

Ustvarjalnost ne bi smela zamreti v šoli! Vsi mi smo ustvarjalna bitja, ki si zaslužijo prostor za igro in izkazovanje le-te. Še več, ustvarjalnost zmanjšuje stres in tesnobo, omogoča boljšo sposobnost reševanje težav in nas povezuje z našimi občutki in skupnostjo, kar je točno to, kar potrebujete med preizkušnjami in težavami vsakodnevnega življenja.

 

Zakaj ustvarjati?

Raziskovanje ustvarjalnosti, kot recimo branje pesmi ali gledanje slik, prižiga predel naših možganov, ki je povezan s stanjem sproščenosti. V takšnem stanju lažje ustvarjamo nove pripovedi na način, ki nas povezuje z našimi idejami, mislimi, skrbmi in željami.

Ustvarjanje sprošča endorfine in serotonin (hormona  sreče in ugodja), zaradi katerih se počutimo prijetno in nam pomagata oblikovati pomembne spomine. To postavlja trdne temelje za vseživljenjsko učenje in dobro počutje. Prav tako kot mišice, pa moramo tudi naše možgane z vadbo krepiti in vzdrževati, da delujejo dobro . Ustvarjalnost pomaga našim ljubkim možganom postati super mišica!

Vaje na delavnicah temeljijo na umetniški terapiji in praksah čuječnosti, ki so pomirjujoče in podporne. Ta delavnica je namenoma zasnovana zavestno, zato se skozi njo osredotočamo na proces ustvarjanja, dihanja in bivanja brez obsojanja.

 

Kdo vodi delavnico?

Alice bo vaša mentorica. Je pesnica, zapisovalka misli, usposobljena učiteljica in zagovornica ustvarjalnosti. Na tej delavnici vam bo Alice predstavila različne umetniške primere in vas nato vodila skozi ustvarjalne namige.

 

PDF za posamezno delavnico dobite  po e-pošti na dan srečanja. Lahko ga imate s seboj, na telefonu, tablici ali natisnjenega. Preverite, ali so v vaši mapi z neželeno pošto e-poštna sporočila creativeteabreaks@gmail.com.

 • Cena ene udeležbe na delavnici Kreativnost kliče! je 15€
 • Prostovoljci Zavoda MARS, so upravičeni do polovične cene delavnice, pišite Alice na creativeteabreaks@gmail.com
 • Študentje in brezposelni, pišite Alice na creativeteabreaks@gmail.com, saj sta za vsako delavnico na voljo dve vstopnici po nižji ceni (10€).

 

Vtisi:

Ena (Slovenija): »Veliko imamo v glavi, skrbi, službe, šola … in pozabimo razmišljati o svojem počutju in stanju duha, v katerem smo. Te delavnice so mi pomagale, da sem se prizemljila in razmišljala o vsem, kar se dogaja okoli mene, z druge perspektive.”

Martina (Slovenija): “Skozi te delavnice, postajamo človeški dnevnik zgodb, pesmi in nesmiselnega pisanja, ki pa je za nas kreativno in koristno.”

Mihajlo (Slovenija): Delavnice so precej terapevtske. Z besedami se lahko zazrem vase in ustvarim nekaj svojega, kar je najmočnejši način za ustvarjanje stvari, saj lahko ustvarimo nekaj abstraktnega, pa naj bo to kratka pesem, del pripovedi ali dialoga. Razprava o teh majhnih ustvarjalnih dosežkih prinese povsem nove ravni k ustvarjanu  in svetu okoli nas. Pozitivne in varne vibracije skupine mi pomagajo pri obvladovanju tesnobe glede tega, da delim svoje delo, glasno berem ali včasih celo govorim.«

Doriana (Francija): “Bilo je super. Zabavala sem se, poleg tega se počutim bolje.”

Lizzy (UK): “To je bilo super!!!”

Sledite Alice in “odmoru za čaj” tudi  na spletu:
Spletna stran: http://www.creativeteabreaks.com
Instagram: @creative_tea_breaks

 

 


Creativity Calling!

Are you stressed out?
Seeking a bit of emotional reprieve?
Interested in becoming more creative?
Join us in Vetrinjski Dvor, Maribor, for 60-minutes of free-flow magic!

We draw, do creative writing, listen to music, mindfully reflect, and share ideas in English in order to destress, connect, and have fun.

Creativity should not stop in school! We are creative beings who deserve the space to play. What’s more, creativity reduces stress and anxiety, makes us better problem solvers, and connects us with our feelings and community, exactly what you need amidst the trials and tribulations of day-to-day life.

 

Why create?

Creative exploration, like reading poems and looking at paintings, ignites the region of the brain associated with being in a restful state. From here, we can create new narratives in a way that connects us with our ideas, thoughts, worries, and desires.

Creating releases endorphins and serotonin (the happy hormones you also get from exercise), which make us feel good and help to form salient memories. This lays solid foundations for life-long learning and positive well-being. But like all muscles, we need to exercise and maintain the brain to perform well. Creativity helps our lovely brain become a super muscle!

Workshop exercises are informed by art therapy and mindfulness practices to be soothing and supportive. This session is intentionally mindful, so we focus on the process of creating, breathing, and being without judgment.

 

Who’s leading?

Alice is your facilitator. She’s a poet, scribbler, trained teacher, and creativity advocate. In this session, Alice introduces different arty examples and then guides you through creative prompts.

 

** I will email you a PDF on the day of the session. You should have this accessible on a phone, tablet or printed.
** Check your junk folder for emails from creativeteabreaks@gmail.com **

 • Ticket for one workshop atendance is 15€
 • ZAVOD MARS VOLUNTEERS get half-price, email me!
 • STUDENT or need a CONCESSION ticket, email me! I have two 10€ tickets for each workshop

 

Reviews:

Ena (Slovenia): “We have a lot on our minds, worries, jobs, school… and we forget to think about our well being and the state of mind we are in. These sessions helped me to ground myself and think about everything that is going on around me from a different perspective.”

Martina (Slovenia): “Through this time we become a human diary of stories, poems, and nonsensical writing (which is nonetheless creative and beneficial for us).”

Mihajlo (Slovenia): “The sessions are quite therapeutic. I can introspect and create something of my own with words, which is the most powerful way to create things just because we can create something abstract that people can grasp, whether it’s a short poem or a piece of narrative or dialogue. Then, discussing these small creative outputs brings some whole new levels to it, and the world around us. The group vibes help with my anxiety about sharing my work, reading aloud, or even speaking sometimes.”

Doriana (France): “It was great. I had fun, plus I feel better.”

Lizzy (UK): “That was great!!!”

 

For more:
Follow on Instagram: @creative_tea_breaks
Web: www.creativeteabreaks.com

  Podrobnosti o dogodku

  24. aprila, 2024 17:30
  24. maja, 2024 18:30
  Vetrinjski dvor
  Vetrinjska ulica 30, Maribor

  Organizira

  Zavod Mars Maribor
  creativeteabreaks@gmail.com